Информация относно изпита за помощник-нотариуси по заместване, насрочен със Заповед № СД-05-41/10.03.2020 г. на министъра на правосъдието

Уважаеми дами и господа,

На официалната страница на Министерство на правосъдието са публикувани заповеди на министъра на правосъдието за одобряване на списък на допуснатите до изпит кандидати (Заповед № СД-05-53/31.03.2020 г., ), както и за одобряване на списък на кандидатите с нередовни документи (Заповед № СД-05-54/31.03.2020 г.). Кандидатите с нередовни документи, могат да отстранят нередовностите в 7 – дневен срок от отмяната на извънредното положение, съгласно Закон за мерките и действията по време на извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г.

 

С уважение,

Иван Луцов

Административен секретар