Обнародван е Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Уважаеми колеги,

Днес в Държавен вестник бр. 98 / 17.11.2020 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Част от измененията касаят удължаването на срока на валидност на българските лични карти и паспорти  (§ 3) както и  удължаване на срока за провеждане на редовните общи събрания по Закона за нотариусите и нотариалната дейност и Закона за частните съдебни изпълнители  (§ 7 ).

С пълният текст на Закона може да се запознаете на следният линк: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=153495

 

Красимир Анадолиев

Председател на Съвета на Нотариусите на

Нотариална камара на Република България