Редовно Общо събрание на Нотариалната камара на Република България на 24 и 25 април, 2021 година.

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че в бр. 5/19.01.2021 г. на Държавен вестник е публикувано съобщение за насрочване на Общо събрание на Нотариалната камара на Република България:

         Съветът на нотариусите на Нотариалната камара на Република България, на основание чл. 55, ал. 2 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност и § 7. от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (Обн. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., Доп. - ДВ, бр. 105 от 2020 г.,  в сила от 11.12.2020 г.), приема решение за свикване на редовно Общо събрание на Нотариалната камара на Република България, което ще се състои на 24 и 25 април 2021 г. от 10.00 часа в зала „Витоша“ на „Интер Експо Център“ в гр. София.

          Регистрацията ще започне на 24 април 2021 г. в 8,30 часа, при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на нотариусите, Контролния съвет и Дисциплинарната комисия на Нотариалната камара за 2020 г.;

2. Определяне минималния размер на застрахователната сума по чл. 30 ЗННД с оглед на изискванията на глава четиридесет и пета от Кодекса за застраховането;

3. Определяне размера на задължителните встъпителни, годишни и допълнителни вноски на нотариусите;

4. Обсъждане и приемане на бюджета на Нотариалната камара за 2021 г.

5. Разни.

 

Успешен ден,

Административен секретар