Решения на Общото събрание на Нотариалната камара на Република България - 22.02.2020 г.

Уважаеми колеги,

 

На 22 февруари 2020 година в зала «Европа» на парк-хотел «Москва» в гр. София се проведе редовно Общо събрание на Нотариалната камара на Република България, на което бяха взети следните решения:

По точка 1 от Дневния ред - Отчет на Съвета на нотариусите, Контролния съвет и Дисциплинарната комисия на Нотариалната камара за 2020 г. Общото събрание прие докладите на председателите на Съвета на нотариусите, Контролния съвет и Дисциплинарната комисия.

По точка 2 от Дневния ред - Определяне минималния размер на застрахователната сума по чл. 30 ЗННД с оглед на изискванията на глава четиридесет и пета от Кодекса за застраховането. Общото събрание на НК реши - минималният размер на застрахователната сума по чл. 30 от ЗННД остава непроменен.

По точка 3 от Дневния ред - Обсъждане на възможността за сключване на колективна застраховка „Професионална отговорност на нотариус“. Общото събрание реши да бъде даден мандат на Съвета на нотариусите за извършване на анализ, събиране на предложения и конкретни оферти за групова застраховка на членовете на НК, които да бъдат представени за разглеждане на следващото Общо събрание на НК през 2021 г.

По точка 4 от Дневния ред - Определяне размера на задължителните встъпителни, годишни и допълнителни вноски на нотариусите. Общото събрание на НК реши - размерът на задължителните встъпителни, годишни и допълнителни вноски на нотариусите към НК остава непроменен.

По точка 5 от Дневния ред – Обсъждане и приемане на бюджета на Нотариалната камара за 2020 г. Общото събрание на НК прие проект на бюджет на Нотариалната камара за 2020 г.

     

С уважение,

Иван Луцов

Административен секретар