Споразумение за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия от една страна и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от друга страна.

Уважаеми колеги,

 

Информираме ви, че на 30.12.2020 г., бе подписано Споразумение за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия от една страна и  Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от друга страна, публикувано в Официалния вестник на ЕС на 31.12.2020 г.

Изводите, които могат да се направят са, че от 01.01.2021 г. гражданите и юридическите лица от Обединеното кралство нямат право да придобиват право на собственост върху земя, вкл. земеделска земя, гори и горска земя в България, освен при наследяване по закон. Причината за това е, че от тази дата гражданите и юридическите лица от Обединеното кралство вече имат статут на лица от трети за ЕС държави.

До този резултат се стига, от една страна, поради изтичането на 31.12.2020 г. на преходния период съгласно Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, в рамките на който по отношение на Обединеното кралство все още се прилагаше правото на Съюза.

От друга страна, съгласно договореното на 24.12.2020 г. и подписано на 30.12.2020 г. Споразумение за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия от една страна и  Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от друга страна, България изрично запазва действието на чл. 22 от Конституцията, чл. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 10 от Закона за горите (Резерва № 1 – всички сектори - към  Анекс SERVIN-2: Бъдещи мерки). Ограничителните разпоредби на българското право влизат в действие спрямо установеното в Споразумението за търговия и сътрудничество либерализиране на инвестициите, национално третиране и трансгранична търговия със стоки на основание чл. SERVIN.2.7.

Споразумението за търговия и сътрудничество се прилага временно от 01.01.2021 г., като то ще влезе окончателно в сила на първия ден на месеца, следващ момента, в който двете страни се уведомят една друга, че са спазили съответните вътрешни процедури за присъединяване (чл. FINPROV.11).

Информацията е базирана на становище от доц. Боряна Мусева, ръководител на катедра „Международно право и международни отношения“ в ЮФ на Софийският университет. На същата сме възложили изготвянето на подробен анализ по темата.

С пълния текст на Споразумението можете да се запознаете на следния ЛИНК.

 

Красимир Анадолиев

Председател на Съвета на нотариусите

на Нотариалната камара на Република България