Редовно Общо събрание на Нотариалната камара на Република България на 25 и 26 февруари 2023 година.

Уважаеми дами и господа,

 

Уведомяваме Ви, че в бр. 97/06.12.2022 г. на Държавен вестник е публикувано съобщение за насрочване на Общо събрание на Нотариалната камара на Република България:

"Съветът на нотариусите на Нотариалната камара на Република България на основание чл. 55, ал. 2 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност и съгласно Решение № 8 на Съвета на нотариусите, взето на редовно заседание, проведено на 14.11.2022 г. (Протокол № 12 от 14.11.2022 г.), свиква редовно Общо събрание на Нотариалната камара на Република България на 25 и 26.02.2023 г. от 10 ч. в зала „Витоша“ на „Интер Експо Център“ – София. Регистрацията ще започне на 25.02.2023 г. в 8,30 ч. и събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на нотариусите, Контролния съвет и Дисциплинарната комисия на Нотариалната камара за 2022 г.;

2. Определяне минималния размер на застрахователната сума по чл. 30 от ЗННД с оглед изискванията на глава четиридесет и пета от Кодекса за застраховането;

3. Определяне на необходимия размер на задължителните встъпителни, годишни и допълнителни вноски на нотариусите;

4. Обсъждане и приемане на бюджета на Нотариалната камара за 2023 г.;

5. Разни."

 

С уважение,

Административен секретар