Общо събрание

Общото събрание е върховният орган на Нотариалната камара и се състои от всички членове на камарата.

Общото събрание е редовно и извънредно. Функциите и компетентността на Общото събрание са уредени в Глава втора на Устава на Нотариалната камара.

 

Съвет на нотариусите

Съветът на нотариусите е управителният орган на Нотариалната камара и се избира в състав най-малко от петима основни и двама резервни членове, като председателят и заместник-председателят се избират от основните членове.

 

Основни членове на Съвета на нотариусите:

Красимир Анадолиев – Председател на СН – РС София

-          Меглена Цацарова – заместник-председател на СН, РС Пловдив;

-          Адела Кац – заместник-председател на СН, РС Пловдив;

-          Луиза Стоева – заместник-председател на СН, РС Дупница;

-          Светла Бошнакова – РС Враца;

-          Антони Гетов – РС София;

-          Лидия Камулджиева – РС Пловдив;

-          Петко Кънчевски – РС Велико Търново;

-          Денчо Денчев – РС Велико Търново;

-         Мария Бакърджиева – РС Несебър;

-         Обретен Обретенов – РС Балчик.

Резервни членове на Съвета на нотариусите:

-          Поелина Тихова – РС София;

-          Енчо Енчев – РС София;

-          Виктория Дякова – РС Варна;

-          Гергана Недина – РС Поморие.

 

Компетенциите на Съвета на нотариусите и на председателя са уредени в Глава трета на Устава на Нотариалната камара.

 

Контролен съвет

Контролният съвет е контролният орган на Нотариалната камара и се избира в състав най-малко от трима основни, а по решение на Общото събрание - и резервни членове, като председателят се избира от основните членове.

 

Светлозар Йорданов – Председател – РС Пловдив

-          Камен Каменов – РС София;

-          Йордан Павлов – РС Каварна;

-          Радка Богданова-Банчева – РС Стара Загора;

-          Андриян Балчев – РС София.

 

Функциите на Контролния съвет са регламентирани в Глава четвърта на Устава на Нотариалната камара.

 

Дисциплинарна комисия

Дисциплинарната комисия се избира в състав най-малко от шестима основни, а по решение на Общото събрание - и резервни членове, като председателят се избира от основните членове.

 

Димитър Танев – Председател – РС София

-          Светлана Резашка-Запрянова – РС Пловдив;

-          Златко Нотев – РС Силистра;

-          Сотир Димов – РС-Пловдив;

-          Станислав Филипов – РС София;

-          Маргарита Илиева – РС Стара Загора;

-          Снежана Колевичина – РС Разлог;

-          Весела Ивчева – РС София;

-          Диана Танева – РС София;

-          Красимир Петков – РС Поморие;

-          Неделка Хаджиставрева-Стойкова – РС Пловдив;

-          Валерия Тодорова – РС Монтана;

-          Катя Мирчева – РС Плевен;

-          Гергана Йончева – РС Първомай;

-          Веселина Кирилова – РС Средец.

 

Компетенциите на Дисциплинарната комисия са регламентирани в Раздел V на Закона за нотариусите и нотариалната дейност и в Глава пета на Устава на Нотариалната камара.