Нотариалната камара е организация на нотариусите в Република България, създадена съгласно Закона за нотариусите и нотариалната дейност. В Нотариалната камара членуват всички нотариуси, вписани в регистъра на камарата.

Нотариалната камара организира и подпомага нотариалната дейност на нотариусите, полага грижи за опазване и издигане престижа на професията, поддържа международни контакти със сходни организации в чужбина.