В бр. 66/01.08.2023 г. на Държавен вестник е публикуван Закон държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Уважаеми дами и господа,

 

В брой 66 от 01.08.2023 г. на Държавен вестник е публикуван Закон държавния бюджет на Република България за 2023 г.

 

В § 14 от ПЗР са направени следните изменения в Данъчно - осигурителния процесуален кодекс:

 

2. В чл. 74, ал. 1 се създава т. 9: „9. искане на нотариус или съдия по вписванията във връзка с проверка по чл. 264, ал. 1 и ал. 2 за наличие или липса на непогасени, подлежащи на принудително изпълнение публични задължения на прехвърлител или учредител на вещни права, съответно на ипотекарен длъжник или залогодател.“ – влиза в сила 9 месеца след обнародване в ДВ, съгласно §46, т. 8 от ПЗР на Закона.

 

14. В чл. 264:

а) в ал. 1 изречение първо се изменя така: „Прехвърлянето или учредяването на вещни права върху недвижими имоти или наследствени права, включващи недвижими имоти, включването на недвижими имоти или вещни права върху недвижими имоти като непарични вноски в капитала на търговски дружества, вписването на ипотека или особен залог се допуска след проверка, извършена от нотариуса или съдията по вписванията, по електронен път в Националната агенция за приходите, в резултат на която се установи, че прехвърлителят или учредителят на вещни права, съответно ипотекарният длъжник или залогодателят, няма непогасени, подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.“;

б) в ал. 2 изречение първо се изменя така: „Прехвърляне на собствеността върху моторни превозни средства се извършва след проверка в системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите, по чл. 5а от Закона за местните данъци и такси за платен данък върху превозното средство, както и след проверка, извършена от нотариуса, по електронен път в Националната агенция за приходите, в резултат на която се установи, че прехвърлителят няма непогасени, подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.“;

в) алинея 3 се отменя;

г) алинея 4 се изменя така:

„(4) Когато нотариус или съдия по вписванията установи, че лицата по ал. 1 и 2 имат публични задължения, действията по ал. 1 и 2 могат да се извършат след заплащане на публичните задължения или ако длъжникът писмено декларира, че е съгласен публичните му задължения да се погасяват от сумата срещу прехвърлянето или учредяването на вещното право и купувачът внесе дължимата сума в съответния бюджет.“

15. Член 265 се изменя така:

„Отговорност

Чл. 265. Нотариус или съдия по вписванията, който състави, съответно разпореди да се впише, акт при неспазване на чл. 264, ал. 1, 2 и 4, отговаря солидарно за заплащане на задълженията, дължими от лицата по чл. 264, ал. 1 и 2.

...

§ 46. Законът влиза в сила от 1 януари 2023 г., с изключение на:

1. параграф 1, ал. 3 и 5, § 25, ал. 3 – 7, § 27 и 28, които влизат в сила от 1 август 2023 г.;

2. параграф 3, § 29, т. 1 и § 30, които влизат в сила от 1 юли 2023 г.;

3. параграф 4, § 29, т. 2, буква „а“ и буква „б“, относно ал. 10, § 33 и 38, които влизат в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“;

4. параграф 7, т. 1 и 2, § 8 и § 26, т. 3, които влизат в сила от 1 септември 2023 г.;

5. параграф 7, т. 3, § 14, т. 9, § 26, т. 4, § 27, т. 8 и § 40, които влизат в сила от 1 декември 2023 г.;

6. параграф 13, § 14, т. 7 и 8, т. 10 относно чл. 182д, т. 11, 12, 13 и т. 19, буква „а“, § 15, 21, 22, 23, 34, 35, 36 и 37, които влизат в сила три дни след обнародването му в „Държавен вестник“;

7. параграф 14, т. 1, 3, 4 и 5, т. 6, букви „а“ – „в“ и „д“ – „н“ и т. 16 и § 29, т. 2, буква „б“ относно ал. 11, които влизат в сила от 1 октомври 2023 г.;

8. параграф 14, т. 2, т. 10 относно чл. 182а – 182г, т. 14, 15, 17, 18 и т. 19, буква „б“, § 17, 18 и 20, които влизат в сила 9 месеца след обнародването му в Държавен вестник“;

9. параграф 14, т. 6, буква „г“, § 24, т. 3 – 9 и т. 10, букви „а“ – „г“, § 25, ал. 1 и 2 и § 26, т. 1 и 2, които влизат в сила от 1 януари 2024 г.;

10. параграф 19, който влиза в сила 8 месеца след обнародването му в „Държавен вестник“;

11. параграф 32, който влиза в сила от 1 януари на втората година, следваща публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.

Законът е приет от 49-ото Народно събрание на 28 юли 2023 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Росен Желязков“

 

С пълния текст на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. можете да се запознаете на официалната страница на Държавен вестник ТУК.

 

С уважение,

Административен секретар