Нотариалната камара организира онлайн семинар на 25.11.2021 г.

Уважаеми дами и господа,

 

Уведомяваме Ви, че Нотариалната камара организира онлайн семинар на 25.11.2021 г. (четвъртък) от 14:00 до 17:30 ч. на следната тема:

Тълкувания в практиката на ВКС във връзка с владението и придобивната давност и приложението им в производството по издаване на констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

Темата разглежда:

- значението на допълнителните признаци на владението - да е постоянно, непрекъснато, несъмнено /кога се изисква демонстриране на намерението за своене/, спокойно и явно – и начина на установяването им в нотариалното производство по чл.587, ал.2 ГПК;

- проблемите на съвладението осъществявано от съпрузи при приложим режим на съпружеска имуществена общност;

- особени хипотези на придобивна давност с оглед обекта на вещното право – ипотекиран имот, незаконни строежи, имоти в урбанизирани територии, застроен терен, принадлежности по чл.98 ЗС;

- особени хипотези на придобивна давност на имоти, подлежащи на реституция и удостоверяване на придобита по ЗСПЗЗ собственост, вкл. и в територии по § 4 ПЗР ЗСПЗЗ.

 

Лектор ще бъде съдия Камелия Маринова – съдия във Върховния касационен съд.

Оставаме на разположение за повече информация и съдействие.

 

Нотариална камара на Република България.