Писмо от председателя на Съвета на нотариусите до министъра на правосъдието във връзка със зачестилите случаи на неавтентични завещания

Нотариалната камара отправи искане за среща с министъра на правосъдието във връзка с зачестилите случаи на представяне на неавтентични завещания и за създаване на регистър за защита на уязвимите лица. На вниманието на министър Славов бе представена Визия на Нотариалната камара за промяна на Закона за наследството във връзка с възпрепятсване на опитите за представяне на неавтентични завещания.

 

 

„ДО

ДОЦ. Д-Р АТАНАС СЛАВОВ

МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

УЛ."СЛАВЯНСКА"№1

1040 СОФИЯ

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

 

Във връзка със зачестилите случаи на представяне на неавтентични завещания Нотариалната камара предлага промени относно процедурата по обявяване на завещанията. Факт е, че тези случаи са поставени във фокуса на общественото внимание, чрез различни медии, като например „Темата на Нова”, от доказания разследващ журналист Мариета Николаева.

Нотариусите търпят незаслужени упреци, че са съпричастни на последиците от документи, съставени извън контрола им, които “материализират” несъществуващи права на издателите им. Считаме, че именно даването на една относителна публичност на чисто техническата процедура по обявяване на завещанията ще възпрепятства повечето от опитите за използване на такъв тип неистински документи.

В контекста на изложените аргументи и постигане на правна сигурност при разпорежданията с имущество в случай на смърт, предлагаме, освен актуализиране на процедурата по обявяване на завещанията, да се помисли и за възстановяване на тайните завещания, уредени в чл.66 на отменения Закон за наследството. Възможността текстът на завещателния акт да бъде написано не саморъчно, а с техническо средство, включително и от друго лице, но при всички случаи в присъствието на няколко свидетели, ще изиграе определена превантивна роля.

Превенцията на съдебни спорове именно чрез такъв тип завещания, както и уведомяване на наследниците по закон при обявяване, са често срещана практика в европейските регламентации на процедурите, касаещи завещанията.

Уважаеми господин Министър, бихме искали да направим среща с Вас не само относно предлаганата промяна в Закона за наследството, но и във връзка с изграждането на регистър на условно наречените „уязвими лица“ в информационната система на Нотариалната камара-“Единство”. Според нас, пълнолетните лица, които поради нарушени или недостатъчни лични способности не могат да защитават своето имущество, временно или окончателно, се нуждаят от регистър на изходящи от тях пълномощни и други документи, които да възпрепятсват злоупотреба със състоянието им.

Нотариалната камара счита, че това състояние на стотици хиляди български граждани, които не са недееспособни, не е медицинска диагноза, а е резултат на самоопределяне.

Такъв регистър само ще упълномери грижата на държавата, вследствие препоръките на Резолюцията на Европейския парламент от 1 юни 2017 г., за тяхната правна защита извън обхвата на един бъдещ Закон за физическите лица и мерките за подкрепа.

Следва да представим на Вашето внимание и факта, че такива регистри съществуват в настоящия момент в Австрия, Белгия, Нидерландия, Франция, Германия, Унгария, Италия, Испания, Португалия, Словения, Латвия и Чехия.

Нотариалната камара предлага многократно от 2017 г. създаването на такъв регистър, като последното предложение е във връзка с “Изпълнение на мярка 20.2.6. от Програмата за управление на Република България за периода- декември 2024 г.-“ Епизоди от живота”.

Уважаеми Господин Министър, бихме искали да разговаряме с Вас и по други текущи общи задачи и проблеми.

 

Приложение: Визия на Нотариалната камара за промяна на Закона за наследството във връзка с възпрепятсване на опитите за представяне на неавтентични завещания.

 

 

 

С уважение,

ДИМИТЪР ТАНЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА НОТАРИУСИТЕ

НА НОТАРИАЛНАТА КАМАРА НА РБ

 

 

Визия на Нотариалната камара за промяна на Закона за наследството във връзка с възпрепятсване на опитите за представяне на неавтентични завещания.

 

Създава се нов член 27а към Закона за наследството:

ал. 1 Преди да обяви завещанието нотариусът уведомява наследниците по закон към момента на подаването на молбата за обявяване за точната дата, час и място на извършване на процедурата.

ал. 2 Лицата имащи право да присъстват на обявяването на завещанието могат да се представляват от своите представители по закон или пълномощие. Когато упълномощеният не е адвокат, пълномощното трябва да бъде нотариално заверено. Отсъствието на който и да е наследник по закон или на неговия представител не представлява пречка за обявяване на завещанието.

ал. 3 Уведомяването по ал.1 се извършва чрез публикуване на съобщение на сайта на Нотариалната камара, не по-рано от един месец от деня в който завещанието ще бъде обявено.

ал. 4 Наследниците по закон могат да обявят завещанието и преди изтичане на срока по предходната алинея, ако всички присъстват на процедурата по обявяването.

ал. 5 Във всички случаи нотариусът извършващ обявяването на завещанието съставя отделен констативен протокол по реда на чл.593 ГПК за установяващ присъстващите лица и техните изявления.

 

 

ДИМИТЪР ТАНЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА НОТАРИУСИТЕ

НА НОТАРИАЛНАТА КАМАРА НА РБ

 

Новината, отразена от Нова телевизия: ЛИНК

 

На следния ЛИНК можете да видите интервю с Председателя на Съвета на нотариусите пред Нова телевизия "Нужен е регистър на уязвимите лица при имотни сделки"

Интервю на Председателя нот. Димитър Танев пред телеввизия България On Air можете да откриете ТУК

Новината, отразена в информационна агенция "Блиц" (ТУК) и вестник "24 часа" (ТУК).